Najnowsze informacje

 

Deklaracja dostępności Strona ZGK w Twardogórze

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona ZGK w Twardogórze.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów np. word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury)- lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie,
 • część plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu,
 • niektóre zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest stosowany znacznik Lang,
 • formularze nie posiadają dowiązanych etykiet tekstowych,
 • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF,
 • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
 • staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
 • Niezgodności wymienione powyżej wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. ZGK Twardogóra dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
 • Skróty klawiaturowe:
 • Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Karolina Janic.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 315 80 60

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich - adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/ .

Dostępność architektoniczna

Podmiot posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Do wejścia prowadzą schody, ale znajduje się także podjazd dla wózków.
 • Wejście główne na poziomie placu/terenu (ulicy),
 • Dojście/dojazd wózkiem - osoby z niepełnosprawnosciami obsługiwane na parterze,
 • Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia,
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Na piętro prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Istnieje możliwość załatwienia wszelkich spraw i na parterze, po zgłoszeniu tego faktu w sekretariacie lub innym biurze znajdującego się na dole budynku,
 • Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zaparkowania swojego pojazdu na dużym parkingu, na miejscach postojowych przed budynkiem,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W sekretariacie i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy zakładu, ale po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 • Schody - (rozpoczęcie i zakończenie) oznakowane są znakami informacyjnymi w postaci tabliczek komunikujące sposób korzystania ze schodów, np. schody w dół itp.,
 • Możliwość kontaktu telefonicznego, listownego lub mailowego.

Podmiot posiada następujące utrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i  słabo widzących,
 • Brak toalet dla osób z niepełnosprawnościami w budynku,
 • Brak windy.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące podczas załatwiania spraw w siedzibie ZGK mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza przed planowaną wizytą z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- przesłać informację wraz z kontaktem zwrotnym na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                      

- telefonicznie 71 315 80 60, koordynator dostępności: Karolina Janic,

- za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie.

 


30.03.2021 - Raport o stanie zapewnienia dostępności 

 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TWARDOGÓRZE.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. Wrocławska 15, 56-416 Twardogóra
 • dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Twardogórze znajdują się pod adresem mailowym: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W JAKIM CELU ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TWARDOGÓRZE PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest uwarunkowana zależnościami pomiędzy Panią/Panem, a Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. tj.:

 • zawarcie umowy
 • realizacja umowy
 • świadczenie usług
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb inwestycji
 • roszczenia
 • zapewnienie komunikacji
 • obsługa zgłoszeń i reklamacji
 • w celach analitycznych i statystycznych

 W OPARCIU O JAKIE DOKUMENTY I PRZEZ JAKI OKRES ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TWARDOGÓRZE  PRZETWARZA DANE?

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

- zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres 10 lat od momentu zakończenia umowy (lub całkowitej deinstalacji przyłącza, jeśli umowa dotyczy dostaw wody lub odprowadzenia ścieków) lub okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;

- z uwagi na charakter działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy uchwały  Rady Miejskiej w Twardogórze Nr XLII/285/06 z dnia 23 lutego 2006 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO), w szczególności:

 • świadczenie usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę, które będą przechowywane przez okres 10 lat od momentu całkowitej deinstalacji przyłącza;
 • odpłatne przejmowanie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, i będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz okres realizacji umowy oraz okres ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy;
 • podejmowanie czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego, które będą przechowywane przez okres ewentualnego dochodzenia przedmiotowych roszczeń;
 • nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, które będą przechowywane przez okres realizacji inwestycji oraz przez okres ewentualnego dochodzenia roszczeń po jej zakończeniu;
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Twardogórze, które będą przechowywane przez okres 10 lat
 • od momentu złożenia wniosku;

- podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu:

 • obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji) lub rejestracji Pani/Pana na warsztaty edukacji ekologicznej, z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem.

KOMU ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W TWARDOGÓRZE  PRZEKAZUJE DANE OSOBOWE?

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi Polecenia Zapłaty/Zleceń Stałych;
 • podmiotom prowadzącym obsługę prawną Administratora.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

CZY MOŻNA USUNĄĆ LUB OGRANICZYĆ PRZETWARZANIE UDOSTĘPNIONYCH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

CZY MOŻNA WNIEŚĆ SKARGĘ?

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

CZY PODANIE DANYCH JEST KONIECZNE?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji czy też zarejestrowania zgłoszenia na warsztaty edukacji ekologicznej. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości współpracy z Administratorem danych.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 


 

Form Name
help
help
help

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze