Regulamin targowiska

Regulamin targowiska miejskiego

§  1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z targowiska miejskiego "Mój Rynek" położonego w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej na gruncie oznaczonym ewidencyjnie jako działki nr 1/3 oraz 1/4 AM 18 zwanym dalej "targowiskiem".

§  2. Targowisko prowadzi podmiot, z którym Gmina Twardogóra ma podpisaną umowę określającą zasady prowadzenia targowiska, zwanym dalej "administratorem targowiska".

§  3. Handel na targowisku jest dozwolony na zasadach określonych prawem i niniejszym regulaminem.

§  4.

1. Targowisko czynne jest w czwartki i soboty:

1)  w okresie wiosenno-letnim tj. od dnia 01 kwietnia do dnia 30 września od godz. 5:00 do godz. 14:00,

2)  w okresie jesienno-zimowym tj. od dnia 01 października do dnia 31 marca od godz. 6:00 do godz. 14:00.

2. W uzasadnionych przypadkach targowisko może być czynne w pozostałe dni tygodnia i w innych godzinach niż określone w ust. 1, na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra.

§  5.

1. Targowisko jest oznaczone tablicą informacyjną o treści: "Targowisko miejskie "Mój Rynek" w Twardogórze ulica Wrocławska" z informacją, że budowa targowiska jest współfinansowana ze środków PROW i oznaczona zgodnie z wytycznymi z księgi wizualizacji znaku marki PROW na lata 2007-2013.

2. Na tablicy zostaną również zamieszczone podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania targowiska, tj. nazwa i adres właściciela oraz administratora targowiska z podaniem jego siedziby, telefonu, wysokość opłaty targowej, regulamin targowiska oraz wewnętrzne informacje i ogłoszenia dotyczące funkcjonowania targowiska.

§  6.

1. Targowisko jest utwardzone, oświetlone, przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, wyposażone jest w odpływ wody deszczowej, zadaszone stoiska zajmujące co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska, miejsca parkingowe i urządzenia sanitarnohigieniczne.

2. Targowisko podzielono na 4 sektory: sprzedaż produktów rolno-spożywczych w sektorach 1, 2, 3 sprzedaż pozostałych towarów w sektorze 4 zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym do niniejszego regulaminu.

3. Sektory 1, 2, 3 wyznaczone do sprzedaży wyłącznie produktów rolno-spożywczych zajmują co najmniej połowę powierzchni handlowej targowiska.

4. W przypadku braku zainteresowania sprzedażą towarów rolno-spożywczych, dopuszcza się możliwość zagospodarowania niewykorzystanych miejsc w sektorach 1, 2, 3 poprzez sprzedaż pozostałych towarów.

§  7. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie towarowym.

§  8. Wykonywanie na targowisku zarobkowych czynności usługowych jest dopuszczalne na ogólnych zasadach wynikających z ustaw w sposób nie utrudniający innym osobom i jednostkom działalności handlowej.

§  9.

1. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza obowiązujących przepisów prawa.

2. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż w szczególności:

1)  napojów alkoholowych,

2)  nafty, benzyny, spirytusu skażonego (denaturatu), trucizn farmakologicznych, materiałów medycznych,

3)  broni, amunicji i materiałów wybuchowych, pirotechnicznych,

4)  mięsa, wędlin, grzybów świeżych i suszonych rosnących w warunkach naturalnych, nie posiadających atestów określonych przez odrębne przepisy,

5)  artykułów szkodliwych dla zdrowia lub stanowiących zagrożenie życia ludzkiego oraz artykułów zepsutych, sfałszowanych lub fałszywie oznaczonych i pochodzących z kradzieży, a także innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona lub regulowana w sposób szczególny przez odrębne przepisy.

6)  żywych zwierząt domowych i gospodarskich z wyłączeniem ryb.

3. Sprzedaż artykułów spożywczych powinna odbywać się zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach, a w szczególności zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych.

4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów oraz uprawiania gier hazardowych.

§  10.

1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.

2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań.

3. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

4. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych.

§  11. (stwierdzono nieważność).

§  12.

1. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku obowiązane są do:

1)  przestrzegania regulaminu targowiska,

2)  wniesienia dziennej opłaty targowej niezwłocznie po zajęciu miejsca na targowisku,

3)  ponoszenia opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska wg stawek określonych zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra,

4)  stosowania się do zarządzeń wewnętrznych wydanych przez administratora targowiska,

5)  przestrzegania w szczególności przepisów sanitarno-epidemiologicznych, weterynaryjnych i przeciwpożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym,

6)  utrzymania miejsc wyznaczonych do sprzedaży w należytym porządku i czystości oraz usunięcia do właściwych pojemników po zakończeniu sprzedaży wszelkich opakowań i odpadów pozostałych w związku z prowadzoną sprzedażą z zachowaniem obowiązku segregacji,

7)  posiadania przy sobie dokumentu umożliwiającego ustalenie ich tożsamości przez administratora targowiska oraz innych dokumentów umożliwiających określenie legalności prowadzonej działalności handlowej,

8)  uwidocznienia ceny oferowanych towarów i usług w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o jej wysokości,

9)  używania na targowisku urządzeń pomiarowych posiadających ważną cechę legalizacji oraz ustawienia ich w taki sposób, aby klienci mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia,

§  13. Miejsca do sprzedaży dla uprawnionych do prowadzenia handlu na targowisku wyznacza administrator targowiska.

§  14.

1. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych.

2. Osobie posiadającej rezerwację gwarantuje się możliwość handlu na wyznaczonym stanowisku (stanowiskach), pod warunkiem zajęcia go (ich) do godz. 7.00 w dniu handlu.

3. Pierwszeństwo rezerwacji miejsc sprzedaży w sektorze 1, 2 i 3 targowiska mają rolnicy w celu sprzedaży swoich płodów rolnych.

4. W przypadku stwierdzenia przez administratora targowiska sprzedaży przez osoby posiadające rezerwację w sektorach 1, 2, 3 innych towarów niż wskazane w ust. 3 rezerwacja zostanie cofnięta bez zwrotu kosztów rezerwacji i opłaty targowej.

5. Osoba posiadająca rezerwację przed wjazdem na targowisko powinna okazać administratorowi targowiska jej pisemne potwierdzenie.

6. W sytuacji braku pisemnego potwierdzenia rezerwacji, administrator targowiska - w przypadku wolnych miejsc handlowych - wskazuje osobie o której mowa w ust. 1 miejsce do handlu.

7. Ogranicza się możliwość rezerwacji miejsca handlowego maksymalnie do dwóch miejsc dla jednego podmiotu.

§  15.

1. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach miejsca z którego prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się handlu na parkingach, drogach przeciwpożarowych, dojazdowych, dojściach i innych ciągach komunikacyjnych.

3. (stwierdzono nieważność).

§  16.

1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczania opłaty targowej za każdy dzień sprzedaży (opłata dzienna) wg stawek ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Twardogórze.

2. Opłatę targową oraz inne opłaty pobiera administrator targowiska, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydawania pokwitowań wg ustalonego wzoru (bilet opłat).

3. Bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska i okazywany do kontroli osobom upoważnionym.

4. Za brak dowodu opłaty targowej uważa się również dowód z mniejszym niż obowiązującym nominałem.

5. W przypadku braku ważnego dowodu opłaty targowej, sprzedający zobowiązany jest do jej wniesienia w wysokości stanowiącej trzykrotną wartość obowiązującej stawki.

6. (stwierdzono nieważność).

§  17. Prawo do kontroli wniesienia opłaty targowej mają upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Twardogóra oraz inne podmioty uprawnione na mocy odrębnych przepisów.

§  18. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie zainteresowanych administrator targowiska.

§  19. (stwierdzono nieważność).

§  20. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 15,
56-416  Twardogóra

 

 
tel. 71 315 80 60
fax. 71 315 80 69

 

 
 
sekretariat@zgk.twardogora.pl
 
 

Ten serwis używa cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania oraz do celów statystycznych.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.

Rozumiem
© 2016 Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z.o.o. w Twardogórze